ЦЕНТАР ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ


ВИЗИЈА

Генерален напредок на Ромите, подигната свест и интеграција во општеството преку нивно зајакнување и преставување како рамноправни граѓани во Република Македонија и надвор од неа.

МИСИЈА

Интегрирање на ромската популација и други лица во општеството преку реализирање и поддршка на активности за подигнување на: правната заштита, подобрување на социо-економскиот статус и подигнување на образовното ниво.

СЛУЧУВАЊА И ПРОЕКТИ


May 29, 2017

Меморандум за соработка со ООУ „Добре Јованоски“

Продолжуваат заедничките активности на Здружението РОМА ПЕРСПЕКТИВ Прилеп и ООУ “Добре Јованоски” oд Прилеп. До сега заедно имаат организирано повеќе активности во делот на образованието и […]
May 25, 2017

Саем на Ромска храна

Во петок на пазарен ден организиравме саем на ромска храна. Штандот со храна го поставивме пред Центарот за интеграција на Ромите, на градскиот пазар. Луѓето натварени […]
May 25, 2017

Училишен прибор

Во месец Ноември 2016 година во Центарот за Интеграција на Ромите во Штип им беа поделени 62 училишни ранци на деца од прво одделение. Заедно со […]

ПРАТЕТЕ ПОРАКА